SAMYAKA SANI STICKS DRAIN CLEANER (12 SANI STICKS)